આરાધના ન ભજન

ગરાસિયા ભાષા મ ઇસુ મસીહ ન ભજન હામળો અનેં ઇસુ મસીહ ની મહિમા કીવી રીતી થાએ હે જાણેં સકો હે . તમારી કનેં લેં સકો હે આ તમારી હારુ મોફત હે .

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.