ગરાસિયા ડેસ્કટોપ બાઈબલ

Downloads: 
  • File icon ગરાસિયા ડેસ્કટોપ બાઈબલ
    Download1.27 MB

Primar-pic-gas-desktop-app-560x420.jpg

આ આદિવાસી ગરાસિયા ભાષા મ બાઈબલ હે આ બાઈબલ ડેસ્કટોપ મ ખોલાહે તમારી હારું મોફત હે તમું ડાઉન લોડ કરેં સકો હે