પરસાર

આદિવાસી ગરાસિયા ભાષા મ ઇસુ મસીહ ના જીવન ની પરસાર અનેં બાઇબલ ના વસન પરમણેં મનખ જાતી નેં જીવન જીવવું ઈવી પરસાર હામળો .

Thumbnail image