ગરાસિયા બાઇબલ

આ બાઇબલ ગરાસિયા ભાષા મ હે તમું તમારી કનેં લેંનેં વાસો અનેં જીવન મ આશિષ મેંળવો . ગરાસિયા ભાષા મ પુતે અસલ રિતી હમજેં સકો હે .અનેં તમારી હારું મોફત હે .

 

Downloads:
  • ગરાસિયા આદિવાસી બાઈબલ
    Download 1.92 MB