ગરાસિયા એંડ્રોએડ બાઈબલ

Downloads: 
  • File icon ગરાસિયા એન્ડ્રોએડ બાઈબલ
    Download2.48 MB

આ બાઈબલ આદિવાસી ગરાસિયા ભાષા મ લખેંલી હે અનેં આ મોબાઈલ મ તમું ખોલે સકો હે આ તમારી હારું મોફત હે તમું ડાઉન લોડ કરેં સકો હે.

Primary-pic-gas-android-bible-560x420.jpg