બાઇબલ વારતા

આ વારતાએં આદિવાસી ગરાસિયા ભાષા મ લખેંલી હે બાઈબલ મહી લખવામ આવી હે અલગ અલગ મુદ્દા મ હે તમું એંન મહી બદ્દી વારતા ખોલેં નેં વાસો અનેં તમારી કનેં ડાઉન લોડ કરો આ તમારી હારું મોફત હે.

primary pixBible400x300 pex.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.