બાઇબલ વારતા

Downloads: 
 • File icon એક અધિકારી નો વિસ્વાસ
  Download View29.05 KB
 • File icon ઇસુ નું જલમ
  Download View29.94 KB
 • File icon ઉડાઉ બેંટો
  Download View30.09 KB
 • File icon લખુવા વાળો માણસ
  Download View35.97 KB
 • File icon દયાળુ સામરી
  Download View38.63 KB
 • File icon દસ કુંવારજ્યી
  Download View28.57 KB
 • File icon યાઈર ની સુરી
  Download View29.48 KB
 • File icon પાંસ હજાર માણસ
  Download View28.89 KB
 • File icon ધનવાન માણસ અનેં ગરીબ લાજર
  Download View36.79 KB
 • File icon કુંએંણા નેં થમાવવું
  Download View26.82 KB

આ વારતાએં આદિવાસી ગરાસિયા ભાષા મ લખેંલી હે બાઈબલ મહી લખવામ આવી હે અલગ અલગ મુદ્દા મ હે તમું એંન મહી બદ્દી વારતા ખોલેં નેં વાસો અનેં તમારી કનેં ડાઉન લોડ કરો આ તમારી હારું મોફત હે.

primary pixBible400x300 pex.jpg